Tutkijat

BioColour on monitieteinen tutkimuskonsortio, jossa on mukana asiantuntijoita kymmenestä eri tutkimusyksiköstä. Konsortion tutkijoita on Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopiston Kuopion ja Joensuun yksiköissä, Aalto-yliopiston ARTS- sekä Bio2-yksiköissä, Hämeen ammattikorkeakoulussa, Luonnonvarakeskus Lukessa, Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä, North Carolina State Universityssa Yhdysvalloissa sekä Campinasin yliopistossa Brasiliassa. Konsortioon kuuluu niin maataloustieteiden, biotieteiden, kemian, toksikologian, kasvitieteen, materiaalitieteen ja -teknologian, muotoilun tutkimuksen, informaatio- ja viestintäteknologian, datatieteen kuin kuluttajatutkimuksenkin johtavia asiantuntijoita.

Helsingin yliopisto

Käsityö- ja kotitaloustieteiden sekä kuluttajatutkimuksen asiantuntijoista koostuvaan Helsingin yliopiston ryhmään kuuluvat professori Riikka Räisäsen ja prof. Minna Aution lisäksi tutkijatohtorit Sanna Sekki ja Anja Primetta sekä vuorovaikutusvastaava Laura Dyster. Ryhmä tutkii bioväriaineiden värjäys- ja kankaanpainantamenetelmiä sekä materiaalien värinkestoja parhaiden menetelmien ja lopputuotteen ominaisuuksien löytämiseksi. Lisäksi paneudutaan pakkausten, tekstiilien ja vaatteiden kulttuurisiin, eettisiin ja yhteiskunnallisiin näkökohtiin sekä biomateriaalien ja -värien merkityksiin kuluttajien tuotevalinnoissa ja kotitalouksien arjessa. Mielenkiinto kohdistuu myös bioväriaineisiin osana kestävyyskasvatusta. Primetan työn pääpaino on bioväriaineiden tietokannan luomisessa.

Cover for article 'Riikka Räisänen'

Riikka Räisänen

Konsortion johtaja
Professori
Helsingin yliopisto
+358 50 3183 973
[email protected]
@riikkaraisanen

Anja Primetta

Mukana 1. rahoituskaudella

Johanna Valkola

Mukana 1. rahoituskaudella

Eliisa Kylkilahti

Mukana 1. rahoituskaudella

HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMKin (Hämeen ammattikorkeakoulu) BioColour-tiimiä johtaa tutkijayliopettaja Päivi Laaksonen, joka toimii tutkimusryhmän vetäjänä HAMK Tech -tutkimusyksikössä. Laaksosen ryhmässä selvitetään materiaalien pitkäaikaiskestävyyttä, ja ryhmällä on asiantuntemusta muun muassa sääolosuhteiden ja korroosion aiheuttaman rasituksen tutkimuksessa. Tohtoriopiskelija Juha Jordan tekee BioColour-hankkeessa väitöstutkimusta liittyen kiinteiden materiaalin, kuten muovien ja puun värjäykseen. HAMK:n tiimin päätavoitteena onkin tutkimuksen kautta vahvistaa luonnonväriaineiden asemaa teknisten materiaalien värjäämisessä.

Cover for article 'Päivi Laaksonen'

Päivi Laaksonen

Tutkijayliopettaja
Hämeen ammattikorkeakoulu
+358 50 4716 288
paivi.laaksonen[email protected]

Juha Jordan

Tohtorikoulutettava
Hämeen ammattikorkeakoulu
+358 50 3235 354
[email protected]

Roosa Helander

Projekti-insinööri
Hämeen ammattikorkeakoulu
+358 50 4523 684
[email protected]

Nea Virta

Projekti-insinööri
Hämeen ammattikorkeakoulu
+358 44 5290 395
[email protected]

Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos

Luonnon väriaineiden sisältämät biologisesti aktiiviset yhdisteet voivat olla haitallisia terveydelle. Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen toksikologian tutkimusryhmä tutkii uusien bioväriaineiden turvallisuutta prof. Jaana Rysän johdolla. Ryhmään kuuluvat myös tutkijatohtori Mikko Herrala ja tohtoriopiskelija Johanna Yli-Öyrä. Ryhmä tekee toksisuustestejä ihmissolulinjoilla, joissa selvitetään väriaineiden vaikutusta solujen elävyyteen ja muihin keskeisiin soluvasteisiin. Tavoitteena on kehittää turvallisia luonnonvärejä teollisuuden ja kuluttajien käyttöön.

Itä-Suomen yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos

Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos tuo hankkeeseen datatieteen ja laskennallisen
spektrikuvantamisen asiantuntemusta. Prof. Markku Hauta-Kasari johtaa laskennallisen
spektrikuvantamisen tutkimusryhmää, joka kuuluu Itä-Suomen yliopiston fotoniikan instituuttiin. Biovärien
tutkimukseen kuuluvat tohtori Joni Hyttinen sekä Prof. Xiao-Shi Gao, jonka tiimi keskittyy luonnon
innoittamiin datatieteen laskentamenetelmiin. Tutkimuksemme tavoitteet liittyvät bioväriaineiden ja niiden
ominaisuuksiin perustuvan tietokannan rakentamiseen. Tietokannan digitaalista toteutusta on tarkoitus
käyttää verkkoselaimessa ja älykkäiden hakumenetelmien kautta. Tavoitteena on julkaista ensimmäinen
avoin digitaalinen bioväriaineiden tietokanta, jossa käytetään uusia datatieteellisiä lähestymistapoja
väriaineiden aitousanalyysiin ja laadunvalvontaan.

Cover for article 'Jaana Rysä'

Jaana Rysä

Apulaisprofessori
Itä-Suomen yliopisto
+358 50 3164 105
[email protected]
@ToxUEF

Cover for article 'Markku Hauta-Kasari'

Markku Hauta-Kasari

Professori
Itä-Suomen yliopisto
+358 50 4056 231
[email protected]
@MarkkuHK_UEF

Johanna Yli-Öyrä

Nuorempi tutkija, tohtorikoulutettava
Itä-Suomen yliopisto
[email protected]

North Carolina State University (NCSU) &
University of Campinas (UNICAMP)

Prof. Gisela Umbuzeiro on toksikologi, jonka ryhmä selvittää bioväriaineiden mutageenisyyttä ja haitallisuutta vesieliöille. Tutkimuksissa käytetään hänen kehittämäänsä miniversiota mutageenisuustestistä. Lisäksi käytetään vesikirppumenetelmää (Daphnia) ympäristöhaitallisuuden arvioimiseksi. Prof. Harold S. Freeman on tekstiili- ja väriainekemisti, jonka ryhmä selvittää bioväriaineiden sovelluksia tekstiileissä, värjättyjen tekstiilimateriaalien teknisiä ominaisuuksia sekä langan ja kankaan värjäysmenetelmien skaalausta laajempaan mittakaavaan. Tavoitteena ovat vedettömät menetelmät, jolloin atmosfäärinen plasma ja superkriittinen hiilidioksidi värjäyksessä sekä digitaalinen tulostaminen ovat tutkimuksen kohteina. Lisäksi Freemanin ryhmä selvittää bioväriaineiden soveltuvuutta aurinkokennoiksi. Riikka Räisäsen tiimi Helsingin yliopistosta osallistuu värjäys- ja kankaanpainotutkimuksiin NCSUn tutkijoiden kanssa.

Cover for article 'Harold S. Freeman'

Harold S. Freeman

Professori
North Carolina State University
+919 515 6552
[email protected]

Gabriel Rampazzo Magalhães

Maisterivaiheen opiskelija
University of Campinas
[email protected]

Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

VTT:n BioColour-tiimiä johtaa tutkimusprof. Merja Penttilä painopistealueinaan teollinen biotekniikka ja synteettinen biologia. VTTn laajaan tiimiin kuuluvat tutkijat Mervi Toivari, Satu Hilditch, Geza Szilvay ja Heli Nygren muiden muassa. Tiimin osaamisalueita ovat materiaalitieteet, mikrobien geneettinen muokkaus ja mikrobien metabolia ja fysiologia. BioColour-projektissa tutkitaan luonnonväriaineiden tuottoa mikrobeilla, niiden käyttöä eri materiaaleissa ja näihin prosesseihin liittyviä entsyymejä.

Cover for article 'Merja Penttilä'

Merja Penttilä

Tutkimusprofessori
Teknologian Tutkimuskeskus
VTT Oy
+358 40 7000 163
[email protected]
@merjaelisa

Istvan Molnar

Tutkimusprofessori
Teknologian Tutkimuskeskus  
VTT Oy 
[email protected] 

Ann Westerholm-Parvinen

Mukana 1. rahoituskaudella

Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tiimiin kuuluvat työelämäprof. Julia Lohmann, prof. Kirsi Niinimäki, tohtoriopiskelija Pirita Lauri sekä tohtoriopiskelija Ingvill Fossheim. Lohmann työstää ja tutkii biovärejä kriittisen suunnittelun kontekstissa. Hän tutkii värejä, jotka soveltuvat vaihtoehtoisiin ja esimerkiksi maatuviin materiaaleihin. Lohmann kyseenalaistaa nykyistä käsitystä pysyvyydestä, massatuotannosta ja niiden taustalla olevasta arvomaailmasta ja haluaa kommunikoida kokeellisella tutkimustyöllään moniaistisesti ja osallistavasti. Niinimäki tutkii biovärejä muotoilun menetelmin. Häntä kiinnostaa uudenlainen monimuotoisuuden estetiikka, joka erkanee massatuotannon tavasta suunnitella ja tuottaa muotoilua, tekstiilejä ja vaatteita. Niinimäki haluaa kehittää uudenlaisia ja monimuotoisempia tapoja suunnitella ja käyttää bioväriaineita myös teollisuudessa. Lisäksi hän tutkii kuluttajien näkemyksiä bioväreistä ja niiden hyväksyntää.

Aalto-yliopisto, Bio2

Aalto Bio2 -tiimi tutkii uusiutuvan lignoselluloosa-biomassan hyödyntämistä ja jalostamista korkean arvon materiaaleiksi prof. Monika Österbergin ja prof. Tapani Vuorisen johdolla. Tiimiin kuuluvat myös tohtoriopiskelijat Tiia Lohtander ja Owain Dawson sekä tutkijatohtori Jinze Dou. Österbergin tutkimusryhmän työ keskittyy biomateriaalien pintakemiaan, ligniinin jalostamiseen ja myrkyttömien tekstiilien pintakäsittelyyn. Vuorisen ryhmän erikoisosaamista ovat kasvien ja niiden soluseinämien rakenteet ja kemia, kasvibiomassan kemiallinen prosessointi ja orgaaniset reaktiomekanismit. Aalto Bio2 -tiimin tavoitteena on perehtyä lignoselluloosasta saatavien värillisten yhdisteiden hyödyntämiseen tekstiilimateriaalien värjäyksessä ja ymmärtää värjäytymisilmiötä alkaen värin muodostumisesta vuorovaikutuksiin biovärien ja substraattien välillä, sekä luoda lisäarvoa omaavia toiminnallisia materiaaleja.

Cover for article 'Monika Österberg'

Monika Österberg

Apulaisprofessori
Aalto-yliopisto
+358 50 5497 218
[email protected]
@OsterbergLab

Iina Solala

Mukana 1. rahoituskaudella

Marium Durrani

Mukana 1. rahoituskaudella

Rafael Grande

Mukana 1. rahoituskaudella

Luke

Luken ryhmä koostuu kasvintuotannon, mikrobiologian, prosessitekniikan ja orgaanisen kemian asiantuntijoista. Erikoistutkija Marjo Keskitalo keskittyy morsingon ja muiden pellolla viljeltävien värikasvien kasvifysiologiaan ja tuotantoteknologiaan. Tutkijatohtori Pirjo Yli-Hemminki tutkii kasvua edistäviä juuristobakteereita osana morsingolle kehitettävää kestävää tuotantoa. Tutkija Nora Papin tavoitteena on selvittää kustannustehokkaita ja maatiloille soveltuvia indigovärin suodatustekniikoita sekä resurssitehokkaampia värinerotusmenetelmiä. Tutkija Juha-Matti Pihlavan tavoitteena on analysoida tuotetun indigon puhtautta sekä indigon esiasteita. Tavoitteena on parantaa kasvien väriainesaantoa, kehittää tehokkaampia ja hiilineutraalimpia tuotanto- ja erotusmenetelmiä sekä ymmärtää värin tuotantoon vaikuttavia bioottisia ja abioottisia tekijöitä.

Cover for article 'Marjo Keskitalo'

Marjo Keskitalo

Erikoistutkija
Luonnonvarakeskus
+358 29532 6237
[email protected]
@MarjoKeskitalo