BioColourLab_workshop_16.-18.9.2020_Riikka-Alanko-7-1024x683.jpg

Luonnonväreillä värjääjien jatkuva oppiminen ja identiteettiin kiinnittyvät merkitykset

Tiina Kantanen tutki pro-gradu -työssään luonnonväreillä värjääjien jatkuvaa oppimista ja identiteettiin kiinnittyviä merkityksiä.

”Jatkuva oppiminen, identiteetti ja ekologisuus ovat ajassamme vahvasti olevia ilmiöitä. Samalla ne kaikki ovat varsin laajoja ilmiöitä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet oppimisen ja identiteetin välillä vallitsevan vuorovaikutuksen. Oppimisen ja identiteetin välistä tutkimusta on kuitenkin varsin vähän ja sille on nähty tarvetta. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että muun muassa yksilölle merkitykselliset oppimissisällöt ovat vaikuttaneet hänen halukkuuteensa oppia. Näin identiteettiin sisältyvät merkitykset vaikuttavat jatkuvaan oppimiseen. Tässä tutkielmassa oli tarkoitus tutkia jatkuvaa oppimista ja oppimissisältöjen identiteettiin sisältyviä merkityksiä luonnonväriaineilla värjäävien kontekstissa. Tutkimuksessa tavoitteena on kuvata, analysoida ja tulkita oppimista ja identiteettiin sisältyviä merkityksiä, joita tapahtuu luonnonvärjäykseen liittyvässä oppimisprosessissa.

[…]

Luonnonväriaineilla värjäävät oppivat luonnonväriaineisiin liittyvää oppisisältöä monin eri tavoin. He oppivat erityisesti vinon tiedonsiirtymän kautta, missä erityisesti erilaiset kurssit olivat suurin luokka oppimisprosessissa. Kurssien lisäksi haastatellut kuvasivat oppivansa muun muassa omien kokeiluiden kautta. Haastatellut kokivat monia eri merkityksiä opiskeltavaan aiheeseen. Merkityksinä esiin nousi erityisesti henkilökohtaiset merkitykset: terveys, minuus ja tunteet sekä eettiset merkitykset: ympäristö- ja perinnemerkitykset. Tulosten perusteella voitiin todeta, että haastatellut kokivat merkityksiä opiskeltavaan asiaan, jota he opiskelivat jatkuvan oppimisen tavoin elämänsä aikana, mutta merkityksien ja oppimisen yhteyttä ei voitu tämän tutkimuksen perusteella todeta.”

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/340372

📷: Riikka Alanko

Jaa
FacebookTwitter